เกี่ยวกับ ยีน ไลฟ์

Gene Life เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ครบวงจร
ให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป, คลินิก และโรงพยาบาลชั้นนำ

บริษัท ยีน ไลฟ์ จำกัด เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ครบวงจร ด้วยนวัตกรรมแห่ง เทคโนโลยี ชีวภาพ ห้องปฏิบัติการและเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากร ผู้ชำนาญงานควบคุม การตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ให้บริการตรวจสุขภาพจากเลือดแบบ ครบถ้วนด้วยการนำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ในการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำ พร้อมด้วยรายงานผลการตรวจสุขภาพ อย่างละเอียด และการให้คำแนะนำสำหรับแนวทาง การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยน ภาวะโภชนาการเพื่อการได้รับสาร อาหารอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ยีน ไลฟ์  มีบริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ เกือบ 200 รายการ ซึ่งรวมถึงการตรวจระดับยีน, โครโมโซม, ฮอร์โมน, สารบ่งชี้มะเร็ง, ภูมิแพ้, โลหะหนัก, กลุ่ม anti-oxidant, anti-aging และการวัดระดับการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายเป็นต้น ยีน ไลฟ์  ได้รับการรับรองคุณภาพระดับมาตรฐานสากลตามระบบคุณภาพ ISO15189:2007

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการตรวจวิเคราะห์วิจัยโรคและการตรวจสุขภาพทางห้องปฏิบัติการด้วย เทคโนโลยีก้าวหน้าตามมาตรฐานสากล  มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำในกราตรวจวิเคราะห์สุขภาพระดับยีนโดย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ล้ำสมัย

เป้าหมาย

มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและการตรวจสุขภาพที่ ครบวงจรในระดับยีน

นโยบาย

1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการกับโรงพยาบาล คลินิก และบุคคลทั่วไป
2. ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท ธนาคาร โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงบุคคลทั่วไป

3. จัดทำหน่วยสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการสู่ประชาชน
4. จัดฝึกอบรมและสัมมนางานด้านวิชาการ